Handboeken

De vier disciplines

Boedelafwikkeling geldt als hét standaardwerk op het terrein van boedelbehandeling, procedurevoorschriften en normen voor de erfrechtelijke praktijk. Het beschrijft de afwikkeling van de meest voorkomende soorten nalatenschappen. Naast de civiele afwikkeling van nalatenschappen bevat het ook de integrale beschrijving van de fiscale aspecten, alle relevante tuchtrechtspraak en civiele rechtspraak.
Registergoederenrecht bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de registergoederenpraktijk. Naast de reguliere koop, levering en vestiging van hypotheekrecht, komen aan bod: vestiging erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, het splitsen in appartementsrechten en het huurrecht. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de vereisten voor inschrijving van rechtshandelingen in de openbare registers.
Familievermogensrecht bevat beschrijvingen van de meest voorkomende processen in de familiepraktijk in ruime zin. Aan bod komen zowel de standaardgevallen (zoals samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding, pensioen, testament etc.) als de iets minder gangbare situaties, zoals beschermingsbewind, wijziging huwelijkse voorwaarden, fideï-commissaire giften, IPR, stiefkinderen en de quasi-wettelijke verdeling.
Ondernemingsrecht behandelt de meest voorkomende processen in de praktijk van het ondernemingsrecht. Aan bod komen oprichtingen van rechtspersonen (o.a. BV/NV, vereniging, stichting) en personenvennootschappen, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen, omzettingen, overnames, statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening. Maar ook bijzondere onderwerpen krijgen aandacht, zoals aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, samenwerkingsvormen, medezeggenschapsregelingen en het mededingingsrecht.