6.5 Wijziging van de splitsing

6.5.1 Besluitvorming tot wijziging van de splitsing

In art. 5:139 leden 1 en 2 wordt bepaald dat de akte van splitsing kan worden gewijzigd:
a. hetzij met medewerking van alle appartementseigenaren (lid 1);
b. hetzij met medewerking van het bestuur van de vereniging van eigenaars (lid 2).

Beide mogelijkheden van splitsingswijziging zijn aan te merken als goederenrechtelijke rechtshandelingen, ook al ligt – zoals hierna zal blijken – aan de als tweede genoemde mogelijkheid een besluit van de vergadering van eigenaars ten grondslag. In alle gevallen is toestemming nodig van de beperkt gerechtigden en beslagleggers.

In de praktijk is het afhankelijk van de omstandigheden of voorafgaande aan de besluitvorming tot wijziging van de splitsing een conceptakte van wijziging splitsing dient te worden opgesteld. Als vuistregel geldt dat dit kan worden gedaan, indien de reden(en) tot wijziging van de splitsing helder zijn.

Voorts doet een behandelaar er verstandig aan om bij de besluitvorming tot wijziging van de splitsing aanwezig te zijn om de (conceptakte van) wijziging tijdens een bijeenkomst toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.

6.5.1.1 Met medewerking van alle eigenaren

Wijziging van een splitsing is een handeling die de eigenaars gezamenlijk verrichten in hun hoedanigheid van deelgenoten in de in de splitsing betrokken gemeenschap.

Aan het zware vereiste van medewerking van alle eigenaren ligt de gedachte ten grondslag dat een wijziging van de splitsing een handeling van vermogensrechtelijke aard is, die grote gevolgen kan hebben voor de rechten en verplichtingen voor elke appartementseigenaar als eigenaar van het betreffende appartementsrecht en gebruiker van zijn privé-gedeelten,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.