6.2 Het maken van een splitsingsakte

6.2.1 Algemeen

Het maken van een goede splitsingsakte is vooral een kwestie van ervaring. De hierna volgende handleiding in dit onderdeel en de onderdelen 6.3 en 6.4 beoogt daarvoor een kader te bieden.

Van groot belang is dat de akte en de tekening inhoudelijk met elkaar overeenstemmen, met name rondom de vraag wat tot het privégedeelte van een appartementsrecht en wat tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort. Indien daarover verschil van mening bestaat, moet door uitleg bepaald worden wat rechtens is. Uitgangspunt daarbij is hetgeen daaromtrent is vastgelegd in de op die splitsing betrekking hebbende splitsingsstukken (de notariële akte van splitsing en de aan de minuut van die akte gehechte tekening) (vgl. HR 28 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5223, NJ 2011/58), en dat het bij de uitleg daarvan aankomt op de daarin tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte van de onderscheiden gedeelten van het gebouw en uit de daaraan gehechte tekening, bezien in het licht van de gehele inhoud van de akte en de tekening (vgl. HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011/111). De rechtszekerheid vergt dat voor de vaststelling van hetgeen tot de privégedeelten respectievelijk tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn.

Indien de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.