10.2 Tuchtrechtspraak

10.2.1 Geheimhouding, ne bis in idem, onroerende zaken (handel in -)

Instantie en vindplaats

Hof Amsterdam 27 november 1986, nr. 8/86, PW 19559, WPNR 5927 (1989), 5928 (1989)

Inhoud

De Belastingdienst heeft er belang bij dat notarissen te goeder trouw handelen in overeenstemming met hun strenge beroepscode en het optimaal functioneren van het notariaat is daarom ook voor de Belastingdienst van belang, ook in het brede kader van de fraudebestrijding en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van constructies. Om deze reden heeft de Staatssecretaris van Financiën terecht aan de controlerende ambtenaren ontheffing verleend van hun geheimhoudingsplicht. Het hof heeft in 1981 in hoger beroep beslist over (soortgelijke) handelingen als de notaris thans worden verweten. Hij mocht er op vertrouwen dat (soortgelijke) handelingen van die datum hem later niet meer zouden worden tegengeworpen.

De notaris was directeur/enig aandeelhouder van een BV, die in strijd met haar statuten de economische eigendom kocht van een onroerende zaak en dit ca 1 jaar later weer terug verkocht. Dit is handel in onroerende zaken.

Feiten

Rijksaccountants hebben op eigen initiatief een onderzoek bij de notaris ingesteld en zijn daarbij gestuit op feiten die het vermoeden opleveren dat de notaris handelt in afwijking van wat de Wna hem voorschrijft. Terzake heeft de Staatssecretaris hen ontheffing verleend van hun geheimhoudingsplicht. Cliënt kocht onroerend goed, waarvoor de notaris hem een overbruggingskrediet verschafte. De cliënt loste niet in en sprak met de notaris af dat die zijn vordering in mindering kon brengen op de opbrengst van de verkoop binnenkort van ander onroerend goed.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.