7.8 Grensoverschrijdende overdrachten

7.8.1 Algemeen

De Europese bewaardersorganisatie ELRA (zie www.elra.eu) heeft een project uitgevoerd, waarin kaders werden beschreven voor een nieuwe procedure voor verkrijging van buitenlands onroerend goed. Dat gebeurde in een document dat CCRF (Common Conveyancing Reference Framework) wordt genoemd. Het project werd gesubsidieerd door de Europese Commissie en droeg de naam CROBECO (CROss Border Electronic COnveyancing). Na afsluiting van het eerste project CROBECO I volgde van 2013 tot met 2014 een vervolgproject CROBECO II. In dit project werden geautomatiseerde systemen ter ondersteuning van buitenlandse notarissen ingevoerd. Hoewel in eerste instantie gericht op Nederlandse en Engelse kopers van onroerend goed in Spanje en Portugal, is de opzet zodanig generiek dat gebruik in landen met andere rechtstelsels en een andere stand van het gebruik van ICT eenvoudig mogelijk is. (Dat past binnen de doelstelling van de Europese Unie om grotere economische groei te bewerkstelligen en de actiepunten uit de Digitale Agenda van de Europese Commissie tot verbetering van de interoperabiliteit en zekerheid in het elektronisch rechtsverkeer.) Voor actuele informatie over de mogelijkheden tot gebruik van CROBECO wordt geadviseerd contact op te nemen met de European Land Registry Association ELRA (www.ELRA.eu/).

7.8.2 De keuze voor verbintenissenrecht

CROBECO was onderdeel van het Europees Justitie programma, waarin prioriteit werd toegekend aan het benutten van de mogelijkheden van de Europese Verordeningen Rome I (EG 593/2008), Rome II (EG 864/2007) en Brussel I (EG1215/2012). Verordening Rome I biedt de mogelijkheid om in een koopovereenkomst van onroerend goed de clausule op te nemen dat een eventueel geschil over persoonlijke rechten en plichten wordt beslecht naar Nederlands recht.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.