7.7 Digitale handtekening

7.7.1 Digitale handtekening bij elektronisch afschrift

Elektronische afschriften of uittreksels die in de openbare registers worden ingeschreven moeten worden voorzien van een elektronische handtekening bij een verklaring, inhoudende dat het inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is, onderscheidenlijk van de desbetreffende gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is (art. 11b lid 1 Kw).

De identificerende factor bij digitale handtekeningen is niet het resultaat van de versleuteling (een per stuk verschillende onbegrijpelijke verzameling tekens) doch het certificaat met de daarin genoemde sleutelhouder. Daarom is in art. 11b lid 2 Kr bepaald dat de bewaarder van elke elektronische ondertekenaar in de openbare registers een aantekening stelt met de in het certificaat vermelde naamgegevens, het serienummer van het certificaat en de naam van de certificatiedienstverlener.

In art. 11r Kr is rekening gehouden met de mogelijkheid dat een sleutel ter beschikking van onbevoegden komt. De sleutelhouder kan dit feit, onder opgave van de kenmerken van zijn certificaat, melden aan zijn certificatiedienstverlener. Deze publiceert dagelijks een lijst met gerevoceerde certificaten. De bewaarder vergelijkt certificaten bij deze digitale handtekeningen met voornoemde lijst. Indien een certificaat op de lijst staat, verstuurt de bewaarder aan de elektronische aanbieder een attendering ongeldig certificaat. De ontvanger van deze attendering kan zijn verzoek tot inschrijving, gedurende 24 uur, gerekend over werkdagen, intrekken. In geval van elektronische aanbieding dient de intrekking ook in elektronische vorm te geschieden.

Omdat de elektronische handtekening op zich een volstrekt onbegrijpelijke verzameling tekens is,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.