7.6 Elektronisch aanleveren

7.6.1 Aanmelden als elektronische aanbieder

Het Kadaster heeft software voor het elektronisch aanleveren van stukken ontwikkeld. Deze software wordt aangeduid als het systeem Web-ELAN. Het is een zogeheten ‘webapplicatie’, die vanaf het internet kan worden ‘gedownload’. Een aantal leveranciers van notariële softwarepakketten heeft de webapplicatie ingebouwd in hun eigen softwarepakket of een eigen variant daarop ontwikkeld, op basis van de door het Kadaster om niet beschikbaar gestelde broncode. De applicatie of een andere variant hierop kan alleen worden gebruikt door personen die bij het Kadaster zijn geregistreerd als elektronische aanbieder.

Aanmelding voor registratie als aanbieder geschiedt schriftelijk door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier.
In het aanmeldingsformulier moet de naam worden vermeld van de certificatiedienstverleners van wie de aanbieder
een elektronische handtekening afneemt ten behoeve van het elektronisch aanleveren.

Op grond van art.7e KW moeten deze handtekeningen voldoen aan de eisen van de Europese verordening voor elektronische identiteit en vertrouwensdiensten (EU nr. 910/2014). Er worden zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekeningen verlangd. Dat zijn handtekeningen die passen in een proces dat niet alleen de identiteit van de ondertekenaar, maar ook die van de certificatiedienstverlener zeker stelt.

Alvorens de mogelijkheid tot elektronisch aanleveren vrij te geven, controleert het Kadaster of deze certificatiedienstverlener bevoegd is de bedoelde handtekeningen uit te geven. Alleen elektronische handtekeningen bij deze certificaten voldoen aan de vereisten uit art. 3:15a, tweede lid a tot en met f, en hebben dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Ter voldoening aan art. 11r Kadasterregeling,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.