7.2 Aard en karakter van de Basisregistratie Kadaster

Bij Wet van 5 maart 2007 zijn de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster en enige andere wetten gewijzigd in verband met de aanwijzing van de kadastrale registratie, de kadastrale kaart en het geografisch bestand als basisregistraties. Het Kadaster werd daarmee bronhouder van de Basisregistraties Kadaster en Topografie.

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. Niet alle gegevens worden aangemerkt als authentiek gegeven (zie art. 7f Kw voor de authentieke gegevens).

De inschrijving van de akte in de Openbare Registers vormt het sluitstuk van de privaatrechtelijke rechtshandeling, ofwel constitutief, ofwel in het kader van derdenwerking. De kennisgeving is een publiekrechtelijk besluit van het Kadaster als bestuursorgaan. Hiermee wordt aan belanghebbenden kenbaar gemaakt dat de kadastrale registratie is bijgewerkt. Dit onderscheid wordt door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zelf expliciet gemaakt. Zo ook bijvoorbeeld in 2011, waarin de Afdeling onder meer overweegt:

β€˜De Afdeling stelt vast dat in deze bestuursrechtelijke procedure uitsluitend de vraag voorligt of de hoofdbewaarder overeenkomstig artikel 39, tweede lid, van de Regeling de gegevens van het betreffende perceel in de kadastrale registratie in overeenstemming heeft gebracht met de gegevens van het betreffende perceel in de openbare registers. De inschrijving van de verklaring van verjaring in de openbare registers staat in deze procedure niet ter beoordeling.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.