7.1 Inschrijving in de openbare registers

De openbare registers, voor onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, bestaan uit (art. 8 lid 2 Kw jo. art. 3 Kr):
– register Hypotheken 3, betreffende hypotheken en beslagen alsmede rechtshandelingen en feiten die daarop betrekking hebben;
– register Hypotheken 4: overige stukken;
– het register voor het boeken van voorlopige aantekeningen.
Voor een beschrijving van de huidige en toekomstige rol van de bewaarder, zie Bröring en Louwman in WPNR 6875 (2011), p. 153 en Van Velten, p. 145.

7.1.1 Inschrijfbare feiten

Art. 3:16 bepaalt dat er openbare registers zijn, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven. In de Kadasterwet wordt deze bepaling verder uitgewerkt.

Inschrijfbaar is volgens art. 3:17 hetgeen bij wet inschrijfbaar is gemaakt en:

a. rechtshandelingen die een verandering in de rechtstoestand van registergoederen brengen of in enig ander opzicht voor die rechtstoestand van belang zijn;
b. erfopvolgingen die registergoederen betreffen, daaronder begrepen de opvolging door de Staat krachtens de art. 4:189 en 226 lid 4, en de afgifte van registergoederen aan de Staat krachtens art. 4:226 leden 1 en 2;
c. vervulling van de voorwaarde, gesteld in een ingeschreven voorwaardelijke rechtshandeling, en de verschijning van een onzeker tijdstip, aangeduid in de aan een ingeschreven rechtshandeling verbonden tijdsbepaling, alsmede de dood van een vruchtgebruiker van een registergoed;
d. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld;
e.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.