2.7 Incidenten

2.7.1 Foute omschrijving registergoederen

In de notariële praktijk luistert het bepaalbaarheidsvereiste in het rechtsverkeer van registergoederen nauw. Het maken van fouten ligt op de loer. Verschillende fouten kunnen worden onderscheiden:
– de civielrechtelijke of kadastrale omschrijving is onduidelijk of onvolledig;
– de civielrechtelijke omschrijving sluit niet aan bij de kadastrale omschrijving in de koopakte en/of in de leveringsakte;
– er wordt een groter dan wel kleiner perceel geleverd dan uit de koopakte blijkt;
– de verkochte oppervlakte wordt geleverd, doch die is anders gesitueerd dan de (ver)koper voor ogen stond.
Om te bepalen of herstel mogelijk is, en zo ja, hoe dat dient te geschieden, moeten we allereerst onderzoeken wat de fout precies is en wat het rechtsgevolg van de fout is. Deze vragen kunnen niet anders dan in het licht van de bestaande jurisprudentie worden beantwoord.

2.7.1.1 Betekenis kadastrale omschrijving en grootte

Uit oudere jurisprudentie vloeit voort dat de kadastrale omschrijving en grootte slechts ondergeschikte betekenis toekomt.

In de casus Van Ommering-Romijn (HR 8 november 1963, NJ 1965/4, m.nt. JHB) was sprake van een schutting die de oorspronkelijke eigenaar van twee naast elkaar liggende woningen had verplaatst. Daarna werden de twee woningen door rechtsopvolgers aan verschillende personen verkocht. In de kadastrale omschrijving van het ene huis ontbrak een gedeelte van het kadastrale perceel van het belendende huis en in de kadastrale omschrijving van het belendende huis was ten onrechte het hele kadastrale perceel vermeld.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.