2.3 De leveringsakte met/zonder hypotheek

Bij de navolgende beschrijving van de levering worden de algemene aspecten van registergoedtransacties, met name de recherchewerkzaamheden zoals behandeld in onderdeel 2.1, als bekend verondersteld.

De term levering is niets anders dan een aanduiding van het complex van de handelingen die de verkoper en de koper moeten verrichten ten einde de eigendomsoverdracht van een registergoed te bewerkstelligen. In art. 3:84 worden de vereisten voor de overdracht van een goed op een rijtje gezet.

1. Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.
2. Bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn.
3. Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.
4. Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.

De overdracht geschiedt ter uitvoering van een daartoe strekkende titel. Deze titel zal veelal een koopovereenkomst zijn, maar kan uiteraard ook uit een legaat of een andere verplichting bestaan.

2.3.1 De ontvangst van de koopakte/bankstukken

De koopovereenkomst kan door een behandelaar van het notariskantoor zijn opgesteld. In dat geval is een groot deel van het voorbereidende werk al verricht. Zie onderdeel 2.2.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.