3.5 Vrijwillige veiling

3.5.1 Eenvoudige vrijwillige veiling

3.5.1.1 Algemeen

De verkoop door middel van vrijwillige veiling (ook wel vrijwillige openbare verkoop genoemd) vindt plaats op – het blijkt al uit de omschrijving – vrijwillige basis.

De eigenaar geeft vrijwillig opdracht aan de notaris om een onroerende zaak in veiling te verkopen. Op deze veilingen, die veelal via de notaris zullen worden georganiseerd, zijn meestal de Algemene veilingvoorwaarden registergoed 1993 (AVV), zoals deze zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, van toepassing. 
Het woord ‘vrijwillig’ is van belang voor de plaats van deze verkoop in het rechtssysteem. Vanwege de vrijwillige basis zijn de bepalingen omtrent de vrijwillige verkoop grotendeels van toepassing. Van de vrijwillige veiling moet worden onderscheiden de in onderdeel 3.4 executieveiling (executoriale verkoop); een vorm van verkoop met een eigen karakter en specifieke, van de vrijwillige verkoop afwijkende gevolgen. Bij executoriale verkoop is steeds sprake van de verkoop en levering door een ander dan de eigenaar (de hypotheeknemer of beslaglegger). 

Het verschil tussen de normale onderhandse koopovereenkomst en de overeenkomst van koop welke na veiling tot stand komt is slechts gelegen in de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. Dit betekent dat ten aanzien van de verkoop en levering door middel van vrijwillige veiling de onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3 van toepassing zijn. Dit zal slechts anders zijn ingeval de methodiek (welke hierna wordt beschreven) zich daartegen verzet. De vertegenwoordiging van een rechtspersoon, van belang ingeval verkoper of koper een rechtspersoon is,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.