5.1 Burenrecht en hinder

5.1.1 Inleiding

Het burenrecht komt aan de orde als bevoegdheden en verplichtingen in het geding zijn van eigenaars van naburige percelen grond (‘erven’). Het is in feite een nadere uitwerking van het begrip ‘eigendom’ en stelt grenzen aan eigendom in relatie tot andere eigenaren, in het bijzonder eigenaren van percelen grond. Het burenrecht bevat diverse rechten en verplichtingen van eigenaren van naburige erven.

De nabijheid van twee erven die niet aan dezelfde eigenaar toebehoren brengt met zich dat het gebruik dat de ene buur van zijn erf maakt van invloed kan zijn op het genot dat de andere buur van zijn erf kan hebben. Geregeld zullen de belangen van beide buren niet geheel in overeenstemming met elkaar zijn, zodat (wettelijke) regels zonodig uitkomst moeten bieden.

In dit hoofdstuk zal het burenrecht aan de orde komen, mede in samenhang met erfdienstbaarheden en mandeligheid:
– relatie burenrecht met erfdienstbaarheden en mandeligheid;
– rechten en verplichtingen van eigenaars van naburige erven;
– burenrecht alleen voor eigenaars van naburige erven?
– regelend recht;
– te onderscheiden regelingen:
A. Hinder
B. Regelingen in verband met water
C. Afscheiding van erven
D. Vensters en openingen; uitzicht
E. Gebruik van andermans grond
F. Overbouw
G. Dreigende instorting
H. Beplantingen in de nabijheid van de erfgrens
I. Recht van uitweg

5.1.2 Relatie burenrecht met erfdienstbaarheden en mandeligheid

Het burenrecht ziet op eigenaren van verschillende – naburige – erven en regelt de onderlinge rechten en verplichtingen als nadere regeling van de eigendomsrechten van die eigenaars.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.