9.5 Passeren en afronden

Wanneer de behandelaar de conceptakte van statutenwijziging gereed heeft gemaakt, verstuurd hij deze naar de rechtspersoon en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de accountants, adviseurs en/of aandeelhouders).
Wanneer vervolgens alle stukken, die betrekking hebben op de besluitvorming inzake de statutenwijziging (notulen van leden-aandeelhouders en/of bestuursvergaderingen of aandeelhoudersbesluiten), kan het passeren van de akte plaatsvinden. Bij kapitaalvennootschappen dient ook de verklaring van geen bezwaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie binnen te zijn.

9.5.1 Wie tekent de akte

De akte van statutenwijziging (anders dan een proces-verbaal van een vergadering) kan worden getekend door het bestuur van de rechtspersoon waarvan de statuten worden gewijzigd. In de praktijk zullen in het besluit tot statutenwijziging doorgaans een of meerdere bestuurders of derden (zoals medewerkers van het notariskantoor) worden gemachtigd om de akte van statutenwijziging te tekenen. Men raadplege dus de besluitvorming om te zien wie bevoegd is de akte te tekenen.

9.5.2 Bijwerken aandeelhoudersregister

Het bestuur van de kapitaalvennootschap is verplicht de statutenwijziging in het aandeelhoudersregister te vermelden. Wanneer door de statutenwijziging ook het soort aandelen of het aantal of de nominale waarde ervan wijzigt, dient deze wijziging ook nog bij de vermelding van het maatschappelijk en geplaatst kapitaal van de vennootschap te worden aangepast alsmede bij de (afzonderlijke) aandeelhouders. Doorgaans verzorgt het notariaat deze werkzaamheden.

9.5.3 Opgave wijziging handelsregister

Het bestuur van de rechtspersoon waarvan de statuten zijn gewijzigd, is verplicht de wijziging op te geven aan het handelsregister. Deze verplichtingen zijn voor de vereniging opgenomen in art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.