9.4 De notari‘ële akte

Eerder in dit hoofdstuk is aan de orde gekomen op welke wijze voor alle typen van rechtspersonen een besluit tot statutenwijziging tot stand komt en welke voorwaarden daarvoor gelden.
In de volgende onderdelen van dit hoofdstuk zal worden gekeken op welke wijze aan deze besluiten uitvoering moet worden gegeven willen deze ook daadwerkelijk tot een statutenwijziging leiden. Daarbij zal duidelijk worden dat een notariële akte doorgaans noodzakelijk is.
Verder zal worden stilgestaan bij de vraag wie aan het besluit tot statutenwijziging uitvoering moet geven en dus wie de akte moet tekenen.

Alvorens dit te doen dient nog te worden vermeld dat onder een notariële akte dient te worden verstaan een akte opgemaakt ten overstaan van een in Nederland residerende notaris. Daarnaast moet erop worden gelet dat de akte in de Nederlandse taal (of Fries) wordt verleden. Gebeurt dit niet dan is de statutenwijziging nietig. Mocht de notariële akte om welke andere reden dan ook authentieke kracht missen, dan is de statutenwijziging eveneens nietig.
Dat de inwerkingtreding van de statutenwijziging afhankelijk is van een notariële akte wil niet zeggen dat aan de statutenwijziging niet de bepaling mag worden toegevoegd dat zij pas op een vaste datum in de toekomst inwerking treedt.
Over de vraag of aan een statutenwijziging ook terugwerkende kracht kan worden verleend, zijn de meningen verdeeld. Zie Van Schilfgaarde, Van de NV en de BV, 2006, p. 346. Aan terugwerkende kracht kan in de praktijk behoefte bestaan als bekrachtiging van een besluit tot statutenwijziging niet mogelijk is.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.