9.3 Bijzondere statutenwijzigingen

Alle inhoudelijke wijzigingen van de statuten die men in de praktijk kan tegenkomen, zijn te talrijk om te bespreken. Elders in dit boek zal voor specifieke situaties worden aangegeven, wanneer een statutenwijziging noodzakelijk is. Hierna wordt een aantal statutenwijzigingen besproken die men in de praktijk min of meer dikwijls tegenkomt.

9.3.1 Omzetting kapitaal van gulden naar euro

Een bijzondere vorm van statutenwijziging staat beschreven in art. 2:178a. Het gaat hier over de omzetting van de nominale waarde van de aandelen van gulden naar euro.
Vennootschappen die zijn opgericht voor de invoering van de euro, vermelden hun kapitaal doorgaans nog in guldens.
De wetgever biedt via een speciale procedure beschreven in art. 2:178a, de mogelijkheid de nominale waarde om te zetten van gulden naar euro – ook wel redenominatie genoemd.
De procedure wijkt af van de ‘gewone’ statutenwijziging in die zin dat voor een statutenwijziging waarbij alleen een omzetting van het bedrag van de aandelen en het maatschappelijk kapitaal aan de orde is, geen verklaring van geen bezwaar nodig is (art. 2:235 lid 4) en dat het besluit tot deze statutenwijziging alleen kan worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen (ingeval de euro-omzetting leidt tot verlaging van het maatschappelijk kapitaal en van het bedrag van de aandelen én in een vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is met een twee/derde meerderheid van stemmen), ook al schrijven de statuten een andere meerderheid voor. Ook de quorumeis en bijvoorbeeld de goedkeuring van de prioriteit kunnen worden genegeerd.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.