4.8 Het bestuur

In de statuten moet in ieder geval de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders worden opgenomen (art. 2:27 lid 4 onder f). Het verdient aanbeveling in het model van een gewone vereniging ook de hierna behandelde onderwerpen te regelen.

4.8.1 Samenstelling bestuur

De wet geeft geen voorschriften over het aantal bestuursleden. In de statuten wordt dit aantal opgenomen. Ook een eenhoofdig bestuur is mogelijk.

4.8.1.1 Kwaliteitseisen bestuurslid

Van een bestuurslid mag worden verlangd dat hij affiniteit heeft met de activiteiten van de vereniging en de doelstelling van de vereniging ondersteunt. De algemene vergadering zal zich daarvan ter gelegenheid van de benoeming proberen te vergewissen.

De eisen die aan een bestuurslid mogen worden gesteld hoeven niet per se in de statuten te worden opgenomen. Dat kan wel. Is dit het geval dan dient in de statuten ook te worden opgenomen dat het bestuurslidmaatschap eindigt bij verlies van de vereiste kwaliteit.

4.8.1.2 Meerhoofdig bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester

Indien het bestuur uit meer leden bestaat, wijst het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan (art. 2:37 lid 7).

De statuten kunnen dit anders regelen. Zo kunnen functies worden gecombineerd. Bij een wat kleiner bestuur komt in de praktijk de functie van secretaris-penningmeester wel voor. In de statuten kan worden bepaald dat het bestuur niet zelf deze functies verdeelt, maar dat de voorzitter door de algemene vergadering in functie wordt gekozen.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.