4.7 Algemene vergadering

In het model (MODEL 4.7A) is een regeling opgenomen die het wettelijk gegeven grondmodel volgt en daarop enkele aanvullingen geeft.

In het model zijn geregeld de jaarvergadering, de bijeenroeping, de toegang en het stemrecht, de besluitvorming, het voorzitterschap en de verslaglegging. Bij de redactie van de statuten kan de regeling in dit model voor de behandelaar het uitgangspunt zijn. Op welke punten een andere statutaire regeling mogelijk is wordt hierna behandeld.

4.7.1 Het orgaan en de bijeenkomst

De term algemene vergadering wordt zowel gebruikt voor het orgaan als voor de bijeenkomst. Bij de redactie van de statuten is het goed dit onderscheid voor ogen te houden

4.7.2 Samenstelling algemene vergadering (orgaan): leden

De algemene vergadering (het orgaan) bestaat uit de leden.

4.7.2.1 Incident: pseudoleden

Pseudoleden behoren niet tot het orgaan algemene vergadering (zie onderdeel 4.6.2.3). In de statuten kan wel worden bepaald dat zij toegang hebben tot de algemene vergadering (de bijeenkomst), daarin het woord kunnen voeren en voorstellen of amendementen op voorstellen mogen indienen. Zij hebben geen stemrecht.

4.7.2.2 Incident: geschorst lid

Een geschorst lid heeft geen vergader- en stemrecht. Hij heeft wel toegang tot de vergadering waar zijn schorsing wordt behandeld en mag daarover het woord voeren.

In de literatuur bestaat geen eenstemmigheid over de vraag of een geschorst lid wel of niet meetelt voor de toepassing van art. 2:40 lid 2, dat inhoudt dat een eenstemmig besluit van alle leden dezelfde kracht heeft als een besluit van de algemene vergadering.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.