4.5 Het doel van de vereniging

4.5.1 Diversiteit verschijningsvormen verenigingen

De vereniging komt op alle gebieden van het maatschappelijk leven voor. Het aantal doelstellingen is in beginsel onbegrensd. De wet kent een aantal verboden doelstellingen.

4.5.2 Het doel moet bepaald zijn

In de statuten van de vereniging moet een bepaald doel worden opgenomen. In de doelomschrijving moeten in elk geval de belangrijkste activiteiten van de vereniging duidelijk worden vermeld. Voor het overige mag de doelomschrijving algemeen zijn.

Het is goed een onderscheid te maken tussen het doel en de wijze waarop of de middelen waarmee de vereniging dit doel beoogt te bereiken (MODEL 4.5.2A).

4.5.3 Incident: bepaald doel ontbreekt

Ontbreekt een bepaald doel in de statuten dan is er sprake van een oprichtingsgebrek (art. 2:21 lid 1 onder a) en voldoen de statuten niet aan de eisen van de wet (art. 2:21 lid 1 onder b). De rechtbank zal de vereniging op verzoek van het Openbaar Ministerie of een belanghebbende ontbinden, indien de vereniging niet bereid is alsnog een bepaald doel in de statuten op te nemen. Daarvoor zijn een besluit van de algemene ledenvergadering en een akte van statutenwijziging nodig.

4.5.4 Incident: ontbreken bepaald doel en doeloverschrijding

Een rechtshandeling waardoor het doel van de vereniging wordt overschreden is onder omstandigheden vernietigbaar (art. 2:7).

Een belangrijk criterium om te beoordelen of er sprake is van doeloverschrijding is het belang van de vereniging bij de rechtshandeling (HR 20 september 1996;
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.