4.11 De federatie

De federatie is een vereniging waarvan de leden rechtspersonen zijn. Daarnaast kunnen ook natuurlijke personen lid zijn van de federatie. De belangrijkste aandachtspunten bij de redactie van een federatie worden hier kort aangestipt.

4.11.1 Federatie is vereniging

De federatie is een vereniging die kan worden ingericht volgens het basismodel en die een raad van commissarissen en afdelingen kan hebben (zie onderdelen 4.4 tot en met 4.10).

4.11.2 Leden federatie

De leden zijn rechtspersonen die worden vertegenwoordigd zoals in hun statuten bepaald. Het verdient aanbeveling om in de statuten nader te bepalen wie jegens de federatie optreden om te voorkomen dat de federatie telkens met andere personen van doen heeft. Zo kan worden bepaald dat elke lid-rechtspersoon zich laat vertegenwoordigen door een specifiek daartoe aangewezen natuurlijk persoon.

De leden van een lid-rechtspersoon (zo deze leden kent) of degenen die deel uitmaken van zijn organen, zijn geen lid van de federatie. Dat is een wezenlijk verschil met een vereniging met afdelingen, waar de leden van de afdeling-rechtspersoon ook lid zijn van de hoofdvereniging.

4.11.3 Bestuursleden federatie

Het bestuur van de federatie dient bij voorkeur uit natuurlijke personen te bestaan. Hoofdregel is dat bestuurders uit de leden, dat wil zeggen uit rechtspersonen, worden benoemd. De statuten kunnen in afwijking van de hoofdregel bepalen dat bestuurders buiten de leden worden benoemd. Daaraan bestaat bij de federatie behoefte. Wel is vereist dat de bestuurders een band hebben met de leden-rechtspersoon. Aanbevolen wordt daarom in de statuten te bepalen dat het bestuur van de federatie uit natuurlijke personen zal bestaan die deel uitmaken van het bestuur van een lid-rechtspersoon (kwaliteitseis).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.