5.9 Handelsregister

De bestuurders van de stichting zijn verplicht de stichting alsmede de naam, voornamen en woonplaats van de oprichter(s) in te schrijven in het handelsregister. Bovendien moet een notarieel afschrift van de akte van oprichting met daarin de statuten bij de Kamer van Koophandel worden neergelegd (art. 2:289 lid 1 en art. 6 Hregw). Zolang de inschrijving van de stichting en deponering van de statuten niet heeft plaats gevonden zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de namens de stichting verrichte rechtshandelingen (vgl. onderdeel 5.4 hiervoor). De inschrijving in het Handelsregister gebeurt niet zelden via elektronische weg (art. 3 Hregb 2008).

De persoonlijke gegevens van bestuurders en van ieder lid van een toezichthoudend orgaan worden eveneens in het handelsregister opgenomen (art. 29 lid 1 Hregb). Hetzelfde geldt voor anderen dan bestuurders die de stichting mogen vertegenwoordigen, alsmede de inhoud van die vertegenwoordigingbevoegdheid (art. 29 lid 2 Hregb).

Een notarieel afschrift van de akte van statutenwijziging dient eveneens bij de Kamer worden neergelegd (art. 2:293). Iedere bestuurder van de stichting is verplicht tot het doen van de opgaven ter inschrijving als bedoeld in de Handelsregisterwet. De opgaven moeten worden gedaan binnen één week nadat het feit dat tot inschrijving verplicht heeft plaats gevonden (art. 20 Hregw). Het niet voldoen aan de inschrijvingsverplichting levert een economische delict op (art. 1 e.v. Wet economische delicten). Indien de stichting een onderneming exploiteert, dient die onderneming te worden ingeschreven in het Handelsregister. Inschrijving daarvan geldt als inschrijving van de stichting (art. 7 Hregw).

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.