5.5 Statuten, Inhoud akte van oprichting

De akte van oprichting moet de statuten van de stichting bevatten (art. 2:286 lid 3). Vervolgens wordt in lid 4 van het voormelde artikel dwingend bepaald wat de statuten moeten inhouden.

5.5.1 Incident: statuten voldoen niet aan de inhoudelijke vereisten van de wet (art. 2:285 lid 4)

Indien de statuten niet inhouden:
– de naam van de stichting (let op: het woord stichting moet deel uitmaken van de naam)
– doel
– wijze benoeming en ontslag bestuurders
– plaats van vestiging stichting
– bestemming batig saldo na ontbinding dan is ontbinding van de stichting mogelijk op grond van art. 2:21 lid 1 letter b.

5.5.2 Naam

De statuten moeten de naam van de stichting vermelden met het woord stichting als deel van de naam. Dit laatste vereiste wordt soms over het hoofd gezien. De statuten voldoen dan niet aan de eisen van de wet (art. 2:21 lid 1 letter b) en de stichting zou vatbaar zijn voor ontbinding door de rechter. Zo’n vaart zal het niet lopen, omdat daartoe een verzoek van het openbaar ministerie en/of een belanghebbende is vereist en de rechter naar verwachting de stichting alsdan in de gelegenheid zal stellen het gebrek te repareren. Voor de vraag wie onder belanghebbende kan worden gerekend wordt verwezen naar Dijk/Van der Ploeg (2013), nr. 3.6.4. De kosten van herstel komen voor rekening van de notaris, evenals andere schade zoals bijvoorbeeld kosten inwinnen advies door de stichting (art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.