3.7 Aansprakelijkheid

3.7.1 Aansprakelijkheid algemeen

Omdat personenvennootschappen per definitie slechts kunnen bestaan bij de aanwezigheid van twee of meer vennoten, treedt bij een (bevoegd) handelen in naam van de vennootschap (vertegenwoordigen) in beginsel een pluraliteit van schuldenaren op. De gezamenlijke vennoten kunnen zichzelf verbinden, of een of meer vennoten kunnen zichzelf en (mits zij tot vertegenwoordiging bevoegd zijn) hun (niet-handelende) medevennoten verbinden.
Op grond van art. 6:6 lid 1 is bij bedoelde pluraliteit ieder van de schuldenaren voor een gelijk deel verbonden, tenzij uit de wet, een gewoonte of een rechtshandeling voortvloeit dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk verbonden zijn. Er is (onder andere) sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid indien de prestatie ondeelbaar is (art. 6:6 lid 2). Een overeenkomst van opdracht kan ook in hoofdelijke aansprakelijkheid resulteren (art. 7:407 lid 2). In geval van hoofdelijke aansprakelijkheid heeft de betreffende schuldeiser tegenover ieder van de schuldenaren recht op nakoming voor het geheel, waarbij nakoming door een van hen de medeschuldenaren tegenover de schuldeiser bevrijdt (art. 6:7). De (hiervoor op enkele onderdelen gegeven) aansprakelijkheidsregels uit het verbintenissenrecht vormen de basis voor de verbondenheid van de vennoten van een personenvennootschap, met dien verstande dat daarop in de wettelijke regeling wordt gevarieerd al naar gelang van een vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap sprake is.

3.7.2 Aansprakelijkheid bij de vennootschap onder firma

De vennoten van een vennootschap onder firma zijn (van rechtswege) hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, zo bepaalt art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.