3.5 Bestuur

3.5.1 Beheer en bestuur, algemeen

Met bestuur en besturen wordt in relatie tot een personenvennootschap doorgaans gedoeld op een activiteit, op een handelen. Het bestuur als orgaan treffen we in de wettelijke regeling voor de personenvennootschap niet aan; deze rechtsvorm kent geen organen. Dit hoeft er overigens niet aan in de weg te staan dat men bijvoorbeeld in een vennootschapsovereenkomst de term bestuur bezigt, waarbij wordt gedoeld op de (vergadering van de) gezamenlijke, besturende vennoten.

Het besturen als activiteit kan worden omschreven als een bevoegdheid tot het verrichten van alle rechtshandelingen die gelet op het doel van de vennootschap tot haar normale werkzaamheden behoren. In beginsel is iedere (besturende) vennoot tot het verrichten van deze handelingen bevoegd (art. 7A:1676, sub 1). Voor andere handelingen is derhalve de instemming van de medevennoten vereist, ongeacht of de overige (niet-handelende) vennoten (ook) besturende vennoten zijn. Men dient hierbij te bedenken dat de onderhavige bepalingen van regelend recht zijn, zodat men naar believen (in de vennootschapsovereenkomst) kan afwijken (zie bijvoorbeeld art. 7A:1673 en art. 7A:1674).

Het besturen betreft niet alleen op de bevoegdheid om (bepaalde) rechtshandelingen te verrichten; de bestuurstaak zal veelal ruimer zijn en mede het verrichten van uiteenlopende (feitelijke) activiteiten omvatten. Besturen kan zowel het beheren van als het beschikken over het vennootschapsvermogen betreffen.
Uit de gegeven omschrijving blijkt tevens dat voor het antwoord op de vraag wat tot de normale werkzaamheden behoort, het doel van de vennootschap richtinggevend is. Men kan zich voorstellen dat de normale werkzaamheden bij een kostenvennootschap verschillen van de in vennootschapsvorm gedreven landbouwonderneming.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.