3.3 Rechtspersoonlijkheid

Onder de huidige regeling van de personenvennootschappen bestaat niet de mogelijkheid om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. De praktijk heeft in bepaalde gevallen wel behoefte aan de figuur van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld wanneer sprake is van jointventureverhoudingen. Als voordeel van rechtspersoonlijkheid kan worden gewezen op het feit dat de rechtspersoon rechthebbende is van de goederen van de vennootschap. Dit vereenvoudigt een eventueel beslag daarop en de executie daarvan. Bovendien brengt rechtspersoonlijkheid de mogelijkheid mee dat levering aan de vennootschap zelf, van bijvoorbeeld onroerende zaken, mogelijk wordt. Ook wordt een regeling bij uittreden uit de vennootschap en opvolging en toetreding van een vennoot vergemakkelijkt.

Het in 2011 ingetrokken wetsvoorstel bevatte de mogelijkheid dat, indien de vennoten daarvoor zouden kiezen, een openbare vennootschap rechtspersoonlijkheid zou kunnen verwerven. Het betrof volgens de parlementaire geschiedenis de meest in het oog springende vernieuwing. Afdeling 7 van het ingetrokken wetsvoorstel was gewijd aan het verkrijgen en opgeven van rechtspersoonlijkheid. Bleek de in eerste instantie gekozen rechtsvorm van de vennootschap niet langer te voldoen, dan kon een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid alsnog rechtspersoon worden of, omgekeerd, een openbare vennootschap die rechtspersoon was, haar rechtspersoonlijkheid opgeven. Daarnaast bevatte Afdeling 7 van titel 7.13 een regeling die omzetting in een BV of NV mogelijk maakte. Aldus kon een openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid zich omzetten in een besloten of naamloze vennootschap en vice versa.

Desalniettemin is in de loop der jaren de idee van rechtspersoonlijkheid enigszins benaderd door een afgescheiden en gebonden vermogen aan te nemen bij de vennootschap onder firma.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.