2.5 Passeren en afwerken dossier

Nadat het concept van de akte van oprichting door alle betrokkenen is geaccordeerd, kan worden overgegaan tot oprichting van de vennootschap door middel van de ondertekening van de notariële akte.

2.5.1 Passeren akte, controle aanwezigheid stukken

Bij het passeren van de notariële akte van oprichting verschijnen één of meerdere oprichters en/of aandeelhouders voor de notaris. De oprichter kan zich daarbij ook laten vertegenwoordigen door iemand die hij daartoe een schriftelijke volmachft heeft gegeven (art. 2:176, tweede zin; zie hierover nader onderdeel 2.4.2.1).
Men dient er op te letten dat de oprichter tevens mede-aandeelhouder van de op te richten vennootschap zal worden. Het is niet noodzakelijk dat alle eerste aandeelhouders de BV ook oprichten. Wel zullen in dat geval de aandeelhouders partij bij de akte moeten zijn om de uit te geven aandelen te kunnen aanvaarden. Zij zullen dus zelf moeten verschijnen of volmacht moeten geven (zie hierover nader onderdeel 2.4.2.1).
De akte van oprichting dient de in de Nederlandse taal opgesteld te zijn en gepasseerd te worden (art. 2:176 eerste zin).

Samenvattend dienen bij het passeren van de akte van oprichting de navolgende stukken aanwezig te zijn:
— (indien afgegeven) de schriftelijke volmacht van de oprichter en/of aandeelhouder, indien van toepassing voorzien van een legalisatie van de handtekening en een WWFT-verklaring;
— bij volstorting van de aandelen in contanten eventueel een bankafschrift (zie hierover nader onderdeel 2.4.2.1);
— bij volstorting van de aandelen in natura de beschrijving van hetgeen wordt ingebracht zie hierover nader onderdeel 2.4.2.1);

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.