13.8 Heropening of opening van de vereffening

13.8.1 Inleiding

Een beroep op art. 2:23c (MODEL 13.8.1A) kan worden gedaan in de volgende gevallen:

1. Er is in het geheel geen Boek 2 BW-vereffening geweest, maar wel een vereffening in faillissement.

De gefailleerde rechtspersoon is van rechtswege ontbonden ingevolge art. 2:19 lid 1 sub c jo. art. 16 Fw. Na verloop van tijd blijkt dat er wel degelijk een bate was op het tijdstip waarop de vereffening in faillissement is geëindigd; van een ‘her’opening kan geen sprake zijn, omdat er geen Boek 2 BW-vereffening is geweest. Uit de rechtspraak volgt dat onder heropenen (zie art. 2:23c lid 1) ook openen mag worden gelezen (HR 11 oktober 1991, NJ 1992/132, Bouwbedrijf Vianen).

2. Na uitkering van een batig saldo blijkt dat de rechtspersoon in liquidatie nog een schuldeiser of saldogerechtigde heeft (zie hierna onderdeel 13.8.2).

3. Er is sprake van een onvoltooide vereffening.

Het Hof Amsterdam heeft het verzoek van een schuldeiser tot heropening van de onvoltooide vereffening van een ontbonden rechtspersoon toegewezen (Hof Amsterdam 15 juni 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:BA3389, JOR 2007/83, RO 2006/3). De vereffenaar had verzuimd een rekening en verantwoording en een plan van verdeling te deponeren. Publicatie in een nieuwsblad vond niet plaats. Hierdoor heeft de schuldeiser geen gebruik kunnen maken van zijn verzetrecht. Het Hof overweegt: ‘Tot heropening kan ook worden besloten indien nog niet c.q. nog niet op de door de wet voorgeschreven wijze is vereffend.’ Dat de vordering al vóór de vereffening en het ophouden te bestaan bekend was bij de vennootschap vormt geen beletsel voor een beroep op art.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.