13.4 Betwisten van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding

13.4.1 Inleiding

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de bestuurders het vermogen al hebben vereffend in het zicht van ontbinding. Zelfs de medewerkers van de KvK adviseren deze turboliquidatie. Deze feitelijke vereffening door het bestuur kan nadelig zijn voor schuldeisers. Tegen rechtspersonen die misbruik maken van de mogelijkheid van ontbinding-zonder-(formele) vereffening moet opgetreden kunnen worden. Van misbruik is sprake indien tijdens de feitelijke vereffening bijvoorbeeld de paritas creditorum niet is nageleefd.

Zie over turboliquidatie: M.Y. Nethe, ‘Turboliquidatie: oorbaar gebruik, abusievelijk gebruik en misbruik’, in: Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel 1, deel 132 serie VHI, Deventer: Wolters Kluwer, 2016, p. 405-493.

13.4.2 Wie kan betwisten?

Ook wanneer een opgaaf van de ontbinding-zonder-vereffening is gedaan, met als gevolg de opgaaf van het einde van de rechtspersoon, kan een belanghebbende of de rechtspersoon zelf het standpunt van het bestuur, inhoudende dat baten ontbreken op het tijdstip van ontbinding, betwisten in een gerechtelijke procedure zonder het verwijt te krijgen dat de rechtspersoon niet langer bestaat.

Zie HR 11 oktober 1991, NJ 1992/132 (Bouwbedrijf Vianen) en HR 27 januari 1995, NJ 1995/579 (Adjuncten Properties/Söderqvist q.q.). De wederpartij die weet dat er nog een mogelijke vordering op haar bestaat of een procedure aanhangig is, mag zich niet verschuilen achter de inschrijving inhoudende dat de rechtspersoon wegens het ontbreken van baten is ophouden te bestaan. Het handelsregister bepaalt niet wat rechtens is. HR 26 maart 2004, NJ 2004/330 (Zohar Food International),
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.