13.3 Opgaaf aan het handelsregister

13.3.1 Inleiding

Aan het register waarin de rechtspersoon is ingeschreven, wordt van de ontbinding opgaaf gedaan (art. 2:19 lid 3). Welke Kamer van Koophandel (KvK) de ontbinding registreert, hangt af van het antwoord op de volgende vragen. Heeft de ontbonden rechtspersoon een onderneming? In welk KvK-gebied bevindt zich de onderneming resp. de statutaire zetel?

Indien de vennootschap ten tijde van haar ontbinding geen activa (meer) heeft, drijft zij geen onderneming in de zin van de Hregw, aldus de Hoge Raad in de Hirschmann-beschikking (HR 22 december 1989, NJ 1990/433). De KvK in wier gebied de vennootschap statutair is ingeschreven, registreert dan de ontbinding in het handelsregister. Heeft de vennootschap wel enig actief, dan vindt tevens registratie plaats van de ontbinding in het register door de KvK in wier gebied de onderneming is ingeschreven. Valt het KvK-gebied waarin de statutaire zetel zich bevindt samen met het KvK-gebied waarin de onderneming is gevestigd, dan vindt de inschrijving van de ontbinding plaats bij dezelfde KvK. Is de ‘statutaire KvK’ een andere KvK dan de KvK in wier gebied de onderneming is gevestigd, dan vindt de inschrijving van de ontbinding plaats door beide Kamers. De ene KvK verzoekt de andere KvK in de praktijk om een afschrift van het ontbindingsbesluit.

13.3.2 Opgaaf van de ontbinding

Wie opgaaf doet van de ontbinding, hangt af van de wijze waarop de ontbinding tot stand komt (krachtens een besluit, van rechtswege, etc.) en van het antwoord op de vraag of na ontbinding de vereffening volgt.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.