13.2 Vrijwillige ontbinding

13.2.1 Inleiding

Voor de notariële praktijk is de vrijwillige ontbinding het meest interessant (MODEL 13.2.1A). Hierna komen enige voetangels en klemmen rond deze ontbinding naar voren, zoals:
– is de besluitvorming rond de bijeenroeping in orde?
– wat zijn de te agenderen onderwerpen?
– is het ontbindingsbesluit rechtsgeldig genomen?
– zijn statutaire beperkingen nageleefd?
– kan het ontbindingsbesluit worden herroepen/ingetrokken?

13.2.2 Bijeenroepingsbesluit rechtsgeldig?

Nagegaan moet worden of het besluit de vergadering bijeen te roepen, geldig is. In beginsel is dit een bevoegdheid van het bestuur (art. 2:41 lid 1) of van het bestuur en de commissarissen, zo die er zijn (art. 2:109/219).

In geval van een vennootschap of een vereniging is volgens sommige schrijvers ook de algemene vergadering bevoegd een vergadering bijeen te roepen. Zie Dumoulin, Besluitvorming in Rechtspersonen, diss., 1999, deel 31 IVO-reeks, p. 129 en p. 247 (hierna: Dumoulin, diss.).

Ontbreekt een bijeenroepingsbesluit of is het besluit nietig omdat het door een onbevoegde is genomen, dan kan geen vergadering worden gehouden. Na vernietiging van het bijeenroepingsbesluit is de vergadering met terugwerkende kracht ongeldig (Dumoulin, diss., p. 146 e.v.). Besluiten kunnen in die gevallen niet genomen worden, tenzij er sprake is van een besluit genomen buiten vergadering. In geval van een vereniging is daarvoor vereist een eenstemmig besluit van alle leden of afgevaardigden dat met voorkennis van het bestuur is genomen (art. 2:40 lid 2).

Zie art. 2:128/238 voor besluitvorming van aandeelhouders buiten vergadering alsmede Dumoulin,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.