13.10 Checklist: Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

Ontbindingsbesluit (zie MODEL 13.2.1A)

1a. Is het besluit tot bijeenroeping van de ‘ontbindingsvergadering’ rechtsgeldig?
1b. Zijn de oproepingsregels en de oproepingstermijn voor de algemene vergadering in acht genomen?
1c. Staat het voorstel tot ontbinding van de rechtspersoon op de agenda?
1d. Bevat de agenda, indien de bestuurders niet zullen optreden als vereffenaars, tevens als punt: ‘benoeming en bezoldiging van de vereffenaar’?
1e. Bevat de agenda als punt: ‘aanwijzing en bezoldiging van de bewaarder’?
1f. Is een afschrift van de onderwerpen op de agenda ter inzage gelegd op een daartoe geschikte plaats?
1g. Zijn de bestuurders en commissarissen van de vennootschap opgeroepen (in verband met hun raadgevende stem op de algemene vergadering)?
1h. Is aan alle wettelijke en statutaire vereisten voor een besluitvorming buiten vergadering voldaan?
2. Is het ontbindingsbesluit rechtsgeldig? Is het ontbindingsbesluit genomen door het daartoe bevoegde orgaan met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen en de statutaire beperkingen?
3. Op welk tijdstip treedt de ontbinding in? Is sprake van een onvoorwaardelijk en onherroepelijk besluit? Ontbreekt een opschortende voorwaarde?
4a. Is tijdig opgaaf gedaan aan het register waarin de rechtspersoon staat ingeschreven van:
– de ontbinding;
– het tijdstip van de ontbinding;
– het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding ingevolge art. 2:19 lid 4;
– de vereffenaar (indien nodig);
– de bewaarder;
– het einde van de rechtspersoon?
4b. Is de onder 4a genoemde opgaaf gedaan door een daartoe bevoegde?

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.