10.4 Notari‘ële akte van rechtsvormwijziging

10.4.1 Algemeen

Rechtsvormwijziging dient te geschieden bij notariële akte (art. 2:18 lid 2 sub c). De notariële akte van rechtsvormwijziging en statutenwijziging bevat de nieuwe statuten van de rechtspersoon na rechtsvormwijziging (MODEL 10.4.1A).

10.4.2 Aanhef

De akte van rechtsvormwijziging zal aanvangen met de zogenaamde ‘kop’ van de notariële akte, waarin datum, plaats en naam notaris worden vermeld. Vervolgens treedt de rechtspersoon voor de notaris op, eventueel door middel van een gemachtigde, die aangeeft dat op een bepaalde datum een besluit tot rechtsvormwijziging én (meestal in dezelfde vergadering) een afzonderlijk besluit tot statutenwijziging is genomen onder vermelding van de grondslag van de bevoegdheid van de comparant.

Vervolgens geeft de comparant aan dat eventuele goedkeuringen en machtigingen verkregen zijn en dat op basis van de besluitvorming de rechtspersoon thans van rechtsvorm wenst te wijzigen in een andere rechtsvorm en de statuten wenst te wijzigen van de rechtspersoon op de volgende wijze, waarna de tekst van de statuten van de rechtspersoon na rechtsvormwijziging volgt.

10.4.3 Wijzigingen beschrijven

Regel is dat rechtsvormwijziging gepaard gaat met een integrale statutenwijziging aangezien het wettelijke kader na rechtsvormwijziging wijzigt. Dat betekent dat de statuten vanaf de eerste tot en met de laatste bepaling wordt opgenomen in de notariële akte van rechtsvormwijziging en statutenwijziging.

Indien volstaan wordt met een partiële statutenwijziging dient nauwkeurig te worden aangegeven welke artikelen dan wel artikelleden of zinnen wijzigen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat in elk geval de naam zal worden gewijzigd aangezien de rechtsvorm uit de naam zal blijken.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.