10.17 Aantasting rechtsvormwijziging

10.17.1 Inleiding

Er kunnen zich gebreken voordoen met betrekking tot rechtsvormwijziging. Mogelijke omissies zijn een gebrek in:
– besluit tot statutenwijziging;
– besluit tot rechtsvormwijziging;
– notariële akte;
– rechterlijke machtiging;
– accountantsverklaring;
– toestemming leden;
– opzegging leden.

Of het rechtsgevolg nietigheid dan wel vernietigbaarheid met zich brengt, hangt af van het soort tekortkoming. Omwille van de rechtszekerheid dient grote terughoudendheid te worden betracht met betrekking tot het aannemen van nietigheid.

Voor zover een rechtshandeling kan worden aangetast op grond van nietigheid en vernietigbaarheid, kan herstel plaatsvinden op grond van bekrachtiging en bevestiging. Boek 2 BW geeft geen regeling, behalve voor aantastbaarheid van besluiten. Daarom moet gekeken worden naar art. 3:59.

10.17.2 Besluitvorming

10.17.2.1 Geen of nietig besluit

Indien een besluit tot rechtsvormwijziging of een besluit tot statutenwijziging ontbreekt dan wel nietig is, leidt dat tot nietigheid van de rechtsvormwijziging. Een ontbrekend besluit dient alsnog te worden genomen en kan zo worden hersteld.

Een nietig besluit op grond van art. 2:14 dient te worden hersteld via bekrachtiging van dat artikel. Nietigheid werkt van rechtswege. Voor zover er sprake is van een nietig besluit op een grond buiten Boek 2 BW, dient bekrachtiging op grond van art. 3:58 plaats te vinden.

10.17.2.2 Vernietigbaar besluit

Een besluit tot rechtsvormwijziging of een besluit tot statutenwijziging kan ook vernietigd worden op grond van art. 2:15. Vernietiging werkt niet van rechtswege,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.