10.15 Varianten

10.15.1 Van vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Een vereniging kan van rechtsvorm worden gewijzigd in een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, een coöperatie kan van rechtsvorm worden gewijzigd in een vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij en een onderlinge waarborgmaatschappij kan van rechtsvorm worden gewijzigd in een vereniging of coöperatie. De volgende stappen dienen te worden genomen:
– besluit tot rechtsvormwijziging (art. 2:18 lid 2 sub a);
– besluit tot statutenwijziging (art. 2:18 lid 2 sub b);
– mededeling van het besluit tot rechtsvormwijziging aan de leden (art. 2:36 lid 4);
– wachttermijn van een maand in verband met opzeggingsmogelijkheid (art. 2:36 lid 4);
– notariële akte van rechtsvormwijziging (art. 2:18 lid 2 sub c).

Indien een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij van rechtsvorm wenst te wijzigen in een van de hiervoor genoemde verenigingsvarianten, is art. 2:18 van toepassing. Belangrijk is dat sinds de Wet van 16 juni 1988, Stb. 305, welke wet in werking is getreden op 1 januari 1989, de coöperatie niet meer geldt als een soort vereniging, maar als zelfstandige rechtsvorm. Voor besluitvorming en akte van rechtsvormwijziging zie onderdeel 10.3/10.4

Indien een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij van rechtsvorm wordt gewijzigd in een andere verenigingsvariant, blijft een rechtspersoon met leden bestaan. De wet schrijft in art. 2:36 lid 4 dwingend voor dat een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap kan beëindigen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot rechtsvormwijziging van de vereniging,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.