18.5 Medezeggenschapsrechten en bedrijfsovernames

Juist bij bedrijfsovernames kunnen medezeggenschapsrechten een belangrijke rol spelen. Daarbij is ook timing van belang. De diverse medezeggenschapsorganen dienen tijdig te worden ingeschakeld, opdat zij nog invloed kunnen uitoefenen op de te nemen besluiten.
Afhankelijk van hetgeen in de diverse wetgeving is bepaald, loopt medezeggenschap uiteen van het enkele recht op informatie en raadpleging tot medezeggenschap in de zin van advies- en/of instemmingsrechten. Hierna zal worden ingaan op de diverse bevoegdheden van de hierboven genoemde medezeggenschapsorganen en dan met name in het geval van bedrijfsovernames.

Onder bedrijfsovernames wordt verstaan: elke vorm van overdracht van de zeggenschap in een onderneming waardoor de werknemers werkzaam in die onderneming worden getroffen. Een bedrijfsovername kan derhalve zowel een aandelenfusie, juridische fusie als bedrijfsfusie omvatten.

18.5.1 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft diverse wettelijke bevoegdheden, die ruwweg uiteenvallen in informatie-, advies- en instemmingsrechten. Op grond van art. 32 WOR is het mogelijk een overeenkomst te sluiten met de ondernemingsraad en bovenwettelijke bevoegdheden voor die ondernemingsraad af te spreken. Op art. 32 WOR zal verder niet worden ingegaan.

Bij een bedrijfsovername zal de ondernemingsraad zich op zijn adviesrechten kunnen beroepen (mits art. 25 WOR van toepassing is). Hieronder worden de wettelijke bevoegdheden besproken.

Art. 31 WOR bevat de meeste informatierechten van de ondernemingsraad. Deze informatierechten vallen uiteen in een algemeen informatierecht, een recht op financiële informatie, een recht op sociale informatie en (sinds 2006) een recht op informatie over beloningsverhoudingen mits ten minste 100 werknemers in de onderneming werkzaam zijn.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.