18.2 Vormen van medezeggenschap in de WOR

Medezeggenschap kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Zo kent de WOR diverse gradaties van medezeggenschap waarbij heeft te gelden dat de ondernemingsraad (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging) de meest directe invloed kan laten gelden.

In dit hoofdstuk zullen wij eerst ingaan op de diverse medezeggenschapsorganen waarna ingegaan zal worden op de diverse bevoegdheden die deze medezeggenschapsorganen hebben.

18.2.1 Begrippen in de WOR

In de WOR staat een aantal begrippen centraal. De belangrijkste begrippen zijn de onderneming, de ondernemer, de bestuurder en de in de onderneming werkzame personen (art. 1 WOR). Hierna zal kort beschreven worden waaruit deze begrippen bestaan alvorens in te gaan op de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad.

De onderneming wordt in de WOR omschreven als: ‘Elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.’

Er moet derhalve sprake zijn van een organisatorisch verband waarbij gedoeld wordt op een verband van mensen die samenwerken binnen een bepaalde structuur. Voorts moeten die mensen in dat samenwerkingsverband met elkaar de werkzaamheden verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kenmerkt zich door drie elementen: het gedurende bepaalde tijd tegen loon, onder gezagsverhouding, persoonlijk de arbeid verrichten voor een ander. Bovendien moet het organisatorische samenwerkingsverband een zelfstandige eenheid zijn en als zelfstandige eenheid naar buiten optreden.

De ondernemer is gedefinieerd als: ‘De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt’’. Met natuurlijke persoon wordt een individu bedoeld.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.