14.7 Verkrijging van eigen aandelen bij de NV

14.7.1 Verbod tot het nemen van eigen aandelen

Het nemen van eigen aandelen door de NV, ook wel zelfemissie genoemd, wordt uitdrukkelijk verboden door art. 2:95.

Ter uitvoering van art. 18 tweede EEG-Richtlijn (thans art. 59 Richtlijn (EU) 2017/1132) geldt als sanctie op overtreding van het verbod tot het nemen van eigen aandelen dat de aandelen overgaan op de gezamenlijke bestuurders; art. 2:95 lid 2. De gezamenlijke bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de volstorting van deze aandelen met de wettelijke rente zolang niet aan de volstorting wordt voldaan. Zijn de aandelen bij oprichting van de NV genomen, dan gaan de aandelen over op de gezamenlijke oprichters. De bestuurders respectievelijk de oprichters kunnen alle aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen.

Art. 2:96a verleent aan iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Houdt de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal, bijvoorbeeld na een inkoop van eigen aandelen, dan verbiedt art. 2:95 dat de vennootschap gebruik maakt van het voorkeursrecht verbonden aan de door haar gehouden aandelen.

Het bepaalde in art. 2:325 lid 4 voorkomt dat de NV zich via een juridische fusie aandelen in haar eigen kapitaal toekent. Op grond van het bepaalde in art. 2:311 lid 2 worden de aandeelhouders van een bij fusie verdwijnende vennootschap aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap. Houdt een verkrijgende vennootschap evenwel aandelen in een verdwijnende vennootschap, dan kan zij in afwijking van de hoofdregel bij fusie –zichzelf voor die aandelen geen aandelen toekennen in haar eigen kapitaal,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.