14.5 Uitkeringen bij de NV

14.5.1 Bevoegdheid tot dividenduitkering – inleiding

De behandelaar heeft beperkte bemoeienis met het doen van uitkeringen door een NV. Hij dient er op toe te zien dat de betrokken statutaire regeling in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Verder dient de behandelaar bij het opmaken van een proces-verbaal van de besluitvorming in de algemene vergadering ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocedure en het besluit in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten.

Art. 2:105 lid 1 bepaalt dat de winst de aandeelhouders ten goede komt, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. De aandeelhouders hebben daarom zonder meer recht op de uitkeerbare winst. Dit recht op winst is in beginsel onmiddellijk opvorderbaar nadat de jaarrekening is vastgesteld waaruit een voor uitkering vatbare winst blijkt.

De aandeelhouders hebben recht op de winst, maar in de statuten mag een andere regeling worden getroffen. De opstellers van de statuten hebben op dit punt een grote vrijheid, met dien verstande dat de winstverdeling nooit zodanig mag zijn dat enige aandeelhouder van het delen in de winst wordt uitgesloten; art. 2:105 lid 9. Het winstrecht is met het stemrecht een essentieel recht dat verbonden is aan het aandeelhouderschap van een NV. Het is voor een NV dan ook, in afwijking van een BV, niet mogelijk stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven.

Recht op winst houdt niet in dat de winst ook moet worden uitgekeerd. Statutair kan worden bepaald dat houders van aandelen van een bepaalde soort (gedeeltelijk) geen uitkering krijgen,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.