14.2 Stortingsvoorschriften bij de NV

14.2.1 Minimumkapitaalvereiste

Voor de NV geldt een minimumkapitaalvoorschrift. Het minimumkapitaalvereiste wordt algemeen gezien als een drempel voor het krijgen van toegang tot de NV-vorm. Het is als het ware de tegenprestatie voor het verkrijgen van het voorrecht van het doen van zaken onder een regime van beperkte aansprakelijkheid. Niet de aandeelhouder(s), maar de NV draagt het ondernemersrisico.

Art. 2:67 lid 2 bepaalt dat het maatschappelijke en het geplaatste kapitaal ten minste € 45.000 moeten bedragen. Dit geldt niet alleen bij oprichting van de NV, maar ook nadien. Lid 3 van art. 2:67 bepaalt expliciet dat het gestorte deel van het geplaatste kapitaal ten minste € 45.000 moet bedragen.

Het bedrag van het minimumkapitaal wordt bij AMvB verhoogd, indien het EU-recht hiertoe verplicht.

Bij het redigeren van de oprichtingsakte dient de behandelaar ervoor zorg te dragen dat aan de minimumeisen voor het maatschappelijke, het geplaatste en het gestorte kapitaal is voldaan. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot ontbinding van de NV en/of aansprakelijkheid van haar bestuurders.

14.2.2 Sancties op het niet voldoen aan het minimumkapitaalvereiste

De mogelijke sancties op het niet voldoen aan het minimumkapitaalvereiste zijn de ontbinding van de NV en de aansprakelijkheid van haar bestuurders.

14.2.2.1 Ontbinding

Bij oprichting van een NV moet uit de akte van oprichting blijken dat aan de minimumeisen voor het maatschappelijke, geplaatste en gestorte kapitaal is voldaan. Is dat niet het geval, dan is sprake van een oprichtingsgebrek in de zin van art.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.