23.3 Civielrechtelijke rechtspraak – Deel 1

23.3.1 Maas/Amazone

Instantie en vindplaats

HR 14 november 1940, NJ 1941, 321

Trefwoord

Tegenstrijdig belang, eigen geldelijke belangen

Inhoud

Noch de woorden, noch de strekking van art. 51 K verbieden om bij de beoordeling van de vraag, of een belang in den zin van het artikel bij den vader van requirant bestond, mede in aanmerking te nemen de voldoening, die een vader, ook al mochten zijne eigen geldelijke belangen daarbij niet betrokken zijn, kan putten en in den regel zal putten uit het feit, dat zijn zoon een ruim salaris voor zijn werkzaamheden bedingt.

Feiten

Partij Maas is als handelsreiziger in dienst geweest van partij Amazone tegen een salaris van ƒ 100 per maand; dat hij op 24 December 1938 aan Amazone heeft medegedeeld, dat hij de dienstbetrekking deed eindigen op grond, dat hij toen, ondanks herhaald aandringen, zijn salaris over de afgelopen maand November en vergoeding van reiskosten nog niet had ontvangen; dat Maas daarop bij inleidend verzoekschrift aan den Kantonrechter te Rotterdam heeft gevorderd loon met de wettelijke verhooging, vergoeding van reiskosten en schadeloosstelling op den voet van artikel 1639t.

Uitspraak

Dat het middel uitsluitend berust op de stelling, dat de Rechtbank geen belang in den zin van art. 51 K. bij den vader van partij Maas hierin mocht vinden, dat Maas een zoo hoog mogelijke belooning voor zijn werkzaamheden in dienst van Amazone bedong; dat echter noch de woorden, noch de strekking van dat wetsartikel verbieden om bij de beoordeling,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.