12.7 Mededingingsrecht: inleiding

Het mededingingsrecht heeft de bescherming van vrije concurrentie in een open markt ten doel. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verantwoordelijk voor toezicht in Nederland en de NMa valt onder het Ministerie van Economische Zaken. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor toezicht in de Europese Unie. De Europese Unie komt in beeld bij megafusies waarbij het in de praktijk ondenkbaar is dat er geen ter zake kundige advocaat naar heeft gekeken. De ACM heeft uitvoerige rechten om onderzoek te doen. Een belanghebbende (in de zin van de AWB, de algemene wet bestuursrecht) mag een verzoek indienen bij de ACM een onderzoek te starten. Betrokken partijen zijn verplicht mee te werken aan feitenonderzoek. In geval van weigering kan de ACM een boete opleggen van € 900,000 of 1% of 10% van de omzet van het voorgaande jaar. Een onderzoek bestaat uit twee delen: het hiervoor genoemde feitenonderzoek dat wordt afgesloten met een rapport. Vervolgens is er bij een redelijke verdenking een tweede deel: de betrokken partijen worden in de gelegenheid gesteld hun positie te bepalen voordat de ACM een beslissing neemt (die vervolgens kan uitmonden in een boete of een dwangsom). Een belangrijke taak voor de ACM is het monitoren of door fusies en/of overnames een verboden concentratie ontstaat. Juridische fusie is een instrument waardoor een dergelijke concentratie kan ontstaan waardoor dit onderwerp een zeer summiere bespreking verdient in deze publicatie. Indien zelfs maar gedacht wordt over een verboden fusie is het advies contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat en niet te doe-het-zelven.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.