12.3 Toelichting op splitsingsvoorstel opstellen

Naast het voorstel tot splitsing, dient een toelichting op het splitsingsvoorstel opgesteld te worden (MODEL 12.3A). De wet geeft minimumeisen waaraan een toelichting op een splitsingsvoorstel moet voldoen. In de praktijk vermeldt de toelichting de minimale wettelijke eisen. Uiteraard is het wel toegestaan meer informatie op te nemen in de toelichting.

Minimumeisen toelichting op splitsingsvoorstel:
– redenen voor de splitsing – gevolgen voor werkzaamheden –
– toelichting uit juridisch oogpunt –
– toelichting uit economisch oogpunt –
– toelichting uit sociaal oogpunt –
– voor kapitaalvennootschappen gelden aanvullende eisen met betrekking tot de ruilverhouding

De toelichting op het splitsingsvoorstel hoeft niet bij het handelsregister gedeponeerd te worden. Deponering moet wel geschieden bij de rechtspersoon. Indien een stichting bij een splitsing is betrokken, is niet vereist documentatie ten kantore van de stichting ter inzage te leggen (art. 2:334h lid 6 jo. lid 2).

12.3.1 Redenen voor splitsing

De toelichting op het splitsingsvoorstel geeft een uiteenzetting van de redenen van de splitsing. De motivering derhalve.

Bijvoorbeeld:
– herstructurering van de organisatie –
– horizontale segregatie –
– verticale segregatie

Vaak zullen de redenen voor de splitsing raakvlakken hebben met de gevolgen zoals die worden verwoord vanuit juridisch, sociaal en economisch oogpunt.

12.3.2 Verwachte gevolgen voor werkzaamheden

De werkzaamheden van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen blijkt uit het doel van de rechtspersoon en de registratie bij het handelsregister.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.