12.20 Mogelijkheden tot aantasting splitsing

De wet geeft aan (art. 2:334u) hoe en wanneer een splitsing aangetast kan worden. Uitgangspunt is dat een splitsing geldig is. Omdat een splitsing als rechtshandeling zo ingrijpend is, is de notaris bij de gehele procedure betrokken en moet deze ook een voetverklaring afgegeven waaruit blijkt dat de notaris het proces juist heeft begeleid.

Onder omstandigheden kan een splitsing aangetast worden. De wet geeft een bepaling voor vernietiging van een splitsing door de rechter. Het ligt voor de hand dat in alle overige gevallen de splitsing geldig is. De wet geeft dat zelfs expliciet aan (art. 2:334u lid 2 tweede zin). De wettelijke regeling geeft een speciale regeling ten opzichte van de algemene nietigheids- en vernietigingsgronden zoals in Boek 3 opgenomen.

De vernietigingsregeling is als volgt opgebouwd. De mogelijkheid tot vernietiging is gelimiteerd op twee wijzen, te weten in tijd en op bepaalde in de wet genoemde gronden. Voor zover van toepassing, is er een uitgebreide uitzonderingsregeling van toepassing. In de eerste plaats moet getracht worden het verzuim te herstellen en ten slotte dient gekeken te worden of de gevolgen van de splitsing bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden. In de praktijk heeft deze regeling tot gevolg dat een splitsing vrijwel niet vernietigd zal worden.

12.20.1 Vernietiging door rechter

Indien sprake is van één van genoemde vernietigingsgronden, kan voor de rechter een vordering tot vernietiging van de splitsing gevorderd worden. Relatief competent is de rechter van de statutaire zetel van de gesplitste rechtspersoon.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.