12.2 Voorstel tot splitsing opstellen

Uitgangspunt is dat elke splitsing in een afzonderlijke splitsingsprocedure wordt behandeld. Er kunnen in één splitsing meerdere juridische entiteiten betrokken zijn. Het is ook mogelijk meerdere splitsingen tegelijkertijd in voorbereiding te nemen. In dat geval dient voor elke afzonderlijke splitsing aan alle wettelijke bepalingen voldaan te worden. Uit de splitsingsdocumentatie dient van de onderlinge samenhang te blijken.

In het splitsingsvoorstel vermeldt de behandelaar welke andere fusies, rechtsvormwijziging of splitsingen gedurende het splitsingstraject een rol spelen en wat de invloed daarvan is op de onderhavige splitsing.

Ook is het mogelijk opvolgende splitsingen in de documentatie op te nemen.

12.2.1 Inleiding

Het eerste document wat de behandelaar doorgaans opstelt, is het voorstel tot splitsing (MODEL 12.2.1A). De wet geeft minimumeisen waaraan een splitsingsvoorstel moet voldoen. In de praktijk vermeldt het splitsingsvoorstel de minimale wettelijke eisen. Uiteraard is het wel toegestaan meer informatie op te nemen in het splitsingsvoorstel. Bedacht dient dan wel te worden dat geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden na deponering en publicatie van het splitsingsvoorstel en dat het besluit tot splitsing niet mag afwijken van het voorstel tot splitsing. Indien een afwijking beoogd wordt, dient het splitsingsvoorstel aangepast te worden en opnieuw gedeponeerd en gepubliceerd te worden, ofwel het splitsingstraject opnieuw worden doorlopen.

Minimumeisen splitsingsvoorstel:
– rechtsvorm, naam en zetel bij de splitsing betrokken rechtspersonen –
– huidige statuten splitsende rechtspersoon –
– gewijzigde statuten verkrijgende rechtspersonen na splitsing –
– statuten op te richten rechtspersoon ter gelegenheid van splitsing (concept oprichtingsakte) –
– beschrijving en waardering af te splitsen vermogensbestanddelen –
– rechten of vergoedingen van bijzonder rechthebbenden (niet zijnde leden) –
– toegekende voordelen aan bestuurders –
– toegekende voordelen aan commissarissen –
– toegekende voordelen aan derde(n) –
– samenstelling bestuur na splitsing –
– samenstelling raad van commissarissen na splitsing –
– tijdstip verantwoording financiële gegevens verdwijnende rechtspersoon in jaarrekening verkrijgende rechtspersonen –
– maatregelen in verband met overgang lidmaatschap –
– voornemens voortzetting of beëindiging werkzaamheden –
– wie het besluit tot splitsing moet goedkeuren,
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.