12.19 Afwerking

12.19.1 Deponering handelsregister

De verkrijgende rechtspersoon doet binnen acht dagen na het verlijden van de akte (en daarmee het van kracht worden van de fusie) inschrijving in het handelsregister (art. 2:334n lid 3). Een afschrift van de splitsingsakte (met een voetverklaring) wordt neergelegd. De inschrijving respectievelijk nederlegging geschiedt bij de kamer van bij de splitsing betrokken rechtspersonen. Door de inschrijving van de splitsing in het dossier van een verdwijnende rechtspersoon kan dat dossier worden gesloten. Zie voor een aantal algemene handelingen die de notaris bij elke juridische splitsing moet verrichten met betrekking tot het handelsregister onderdeel 1.6.

12.19.1.1 Splitsingsakte

Een onderdeel van de procedure van de splitsing is de vastlegging van de splitsing in de notariële akte (art. 2:334n). Partijen bij deze akte zijn de bij de splitsing betrokken rechtspersonen (die weer worden vertegenwoordigd volgens de voor rechtspersonen geldende regels van vertegenwoordiging). De splitsing geschiedt bij notariële akte en wordt van kracht met ingang van de dag waarop de akte is verleden. Het verlijden van de akte is een constitutief vereiste om de splitsing tot stand te brengen.

De splitsingsakte kan de oprichting van een nieuwe rechtspersoon inhouden. Deze oprichting wijkt af van een gewone oprichting.

12.19.1.2 Voetverklaring splitsingsakte

Een juridische splitsing heeft ingrijpende gevolgen; zo zijn de rechtspersonen uit elkaar gehaald, is (een gedeelte van) het vermogen onder algemene titel overgegaan en kan de splitsende rechtspersoon zijn opgehouden te bestaan. Van groot belang is daarom de voetverklaring van de notaris.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.