12.12 Deponering splitsingsdocumentatie

Zodra de splitsingsdocumentatie is ondertekend, wordt deze gedeponeerd bij het handelsregister en bij de rechtspersoon. Een stichting is uitgesloten van de verplichting tot deponering bij de stichting op grond van art. 2:334h lid 6.

12.12.1 Handelsregister

De behandelaar zendt de te deponeren documentatie naar het handelsregister waar de betrokken rechtspersonen zijn ingeschreven. Dit zijn:
– voorstel tot splitsing –
– laatste drie vastgestelde jaarrekeningen of financiële verantwoordingen met accountantsverklaring voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen;
– laatste drie jaarverslagen voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen;
– tussentijdse vermogensopstellingen of niet vastgestelde jaarrekeningen voor zover ingevolge de wet vereist én voor zover de jaarrekening van de rechtspersoon ter inzage moet liggen;
– accountantsverklaringen (art. 2:334aa lid 1, 2 en 6 en art. 2:334bb).

Vreemd is dat een vereniging of een stichting wel verplicht is een tussentijdse vermogensopstelling op te maken op grond van art. 2:334g lid 2, maar niet verplicht is tot openbaarmaking daarvan bij het handelsregister voor zover de jaarrekening niet ter openbare inzage hoeft te liggen. In dat geval wordt niet voldaan aan de tweede eis.

Een vereniging dient in dat laatste geval de tussentijdse vermogensopstelling bij de vereniging ter inzage te leggen. Een stichting is daartoe niet verplicht.

Zie voor een aantal algemene handelingen die de notaris bij elke juridische fusie of splitsing moet verrichten met betrekking tot het handelsregister onderdeel 1.6.

12.12.2 Betrokken rechtspersoon of woonplaats bestuurder

De documentatie die bij het handelsregister gedeponeerd wordt,

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.