11.9 Positie beperkt gerechtigden, zekerheidsrechten en overige derden

De belangen van derden kunnen worden geschaad door een fusie. De wet bevat de volgende waarborgen ter bescherming van die belangen:

– vermogenseisen;
In sommige gevallen moet een accountantsverklaring worden verkregen die tezamen met het voorstel openbaar wordt gemaakt. De accountant moet verklaren dat de ruilverhouding redelijk is en dat de som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschappen tenminste gelijk is aan het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijk nieuw toe te kennen aandelen, vermeerderd met bijbetalingen en het bedrag van de schadeloosstelling.

– overgang van rechtsverhoudingen;
Door de fusie gaat het gehele vermogen van elke verdwijnende rechtspersoon in beginsel over en wordt de verkrijgende rechtspersoon onder algemene titel van elke verdwijnende rechtspersoon. Bestaande contracten gaan in principe over. De verkrijgende rechtspersoon wordt dan contractspartij in plaats van de verdwijnende rechtspersoon.

In een overeenkomst kunnen speciale voorzieningen zijn getroffen in geval van fusie. Dit kan leiden tot voorafgaand overleg of toestemming,

– verzet en waarborgen;
Aan de schuldeisers van de te fuseren rechtspersonen geeft de wet een verzetrecht tegen het voorstel tot fusie (art. 2:316). Een fusie kan namelijk voor de positie van schuldeisers van een fuserende rechtspersoon een ongunstige zaak zijn. Het verzetrecht houdt in dat de schuldeiser kan verlangen dat hem een zekerheid of andere waarborg wordt gegeven voor de voldoening van zijn vordering. Hij dient daartoe een verzoek in bij de rechtbank onder opgaaf van de verlangde waarborg voor de voldoening van zijn vordering.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.