11.4 Inventarisatie benodigde jaarrekeningen

Om inzicht te verschaffen in de financiële situatie van de bij de fusie betrokken rechtspersonen, voorziet de wettelijke regeling in het deponeren van financiële gegevens (art. 2:314 lid 1 sub b en c).

Verenigingen en stichtingen zijn in beginsel niet jaarrekeningplichtig. Onder omstandigheden dient een dergelijke rechtspersoon wel een jaarrekening op te maken; ofwel omdat een onderneming van een bepaalde omvang wordt gedreven (art. 2:260 lid 3) ofwel op grond van een bijzondere wettelijke bepaling.

Financiële documentatie kan ook onverplicht ter inzage zijn gelegd bij het handelsregister. Indien dat het geval is, dienen ter gelegenheid van een fusie eveneens de jaarstukken ter inzage te liggen.

11.4.1 Laatste drie jaarrekeningen

In de wet is bepaald (art. 2:314 lid 1 sub b en c) dat ter inzage worden gelegd:
– de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen;
– accountantsverklaringen bij de hiervoor genoemde jaarrekeningen;
– jaarverslagen laatste drie jaar.

Het betreft hier de documentatie zoals die feitelijk is gedeponeerd dan wel gedeponeerd had moeten zijn. Indien een rechtspersoon verzuimd heeft één of meer jaren een jaarrekening te deponeren, moet dat in het kader van de fusie alsnog, voorafgaand aan de deponering van de fusie, plaats te vinden.

Een rechtspersoon heeft verzuimd het voorlaatste jaar een jaarrekening te deponeren. Het is aan te raden de jaarrekening te deponeren alvorens tot deponering van de fusiedocumentatie overgegaan wordt. Aanbieding van de documentatie aan het handelsregister kan in één aanbiedingsbrief plaatsvinden.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.