11.17 Verlijden akte met voetverklaring (inclusief akte van oprichting en statutenwijziging)

De akte van fusie wordt bij notariële akte (MODEL 11.17A) verleden (art. 2:318), soms op basis van een volmacht (MODEL 11.17B). Deze akte wordt verleden binnen zes maanden na publicatie van de fusie in een landelijk verspreid dagblad. Na die periode dient het fusietraject opnieuw doorlopen te worden.

De fusie kent een wettelijke inwerkingtreding. De fusie wordt van rechtswege van kracht één dag na het verlijden van de akte van fusie (art. 2:318 lid 1). Van deze termijn kan niet bij notariële akte worden afgeweken.

Het vermelden van een tijdstip in een akte van fusie heeft dan ook geen belang als het gaat om de inwerkingtreding van de fusie, wel om vast te stellen dat de akte valide is na de akte waarin besluit tot fusie genomen is (proces-verbaal).

Indien en voor zover ter gelegenheid van de fusie de statuten van een rechtspersoon gewijzigd worden dan wel een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht, ligt het voor de hand deze statuten op te nemen in de akte van fusie. Daarmee wordt bewerkstelligd dat deze statuten tegelijkertijd met de fusie in werking zullen treden zoals dat is verwoord in het voorstel tot fusie.

Indien de statutenwijziging of oprichting in een afzonderlijke notariële akte wordt opgenomen, zal de behandelaar expliciet in de akte opnemen dat deze statuten tegelijkertijd met de fusie in werking zullen treden.
Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.