11.10 Stichting: rechterlijke goedkeuring?

Indien een stichting een fusie aangaat, kan het noodzakelijk zijn daarvoor goedkeuring van de rechter te vragen (MODEL 11.10A).

Uitgangspunt bij een stichting is dat de statuten van de stichting gewijzigd kunnen worden voor zover de statuten dat toelaten. Een expliciete bepaling in de statuten is daartoe vereist (art. 2:293).

Vaak is in statuten van een stichting de bepaling opgenomen dat bepaalde artikelen, waaronder veelal begrepen het doel van de stichting, niet gewijzigd kan worden.

Slechts indien de statuten toelaten dat alle bepalingen gewijzigd kunnen worden, is het niet nodig rechterlijke goedkeuring voor de fusie te vragen. Indien de statuten de wijziging van één of meer bepalingen daarvan niet toestaan, is de gang naar de rechter vereist.

De rechter moet het besluit tot fusie goedkeuren. Vanuit het oogpunt van timing is het aan te raden de rechterlijke goedkeuring aan te vragen zodra het voorstel en toelichting ondertekend zijn.

De rechtbank neemt een verzoek tot goedkeuring in behandeling in dit stadium mits in het verzoekschrift wordt opgenomen dat het besluit tot fusie niet zal afwijken van het voorstel.

De rechtbank dient in elk geval goedkeuring te onthouden aan de fusie indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de fusie strijdig is met het belang van de stichting. Voorts heeft de rechter een discretionaire bevoegdheid met betrekking tot het al dan niet verlenen van goedkeuring aan een besluit tot fusie.

11.10.1 Achtergrond, redenen en voorstel met toelichting

Een verzoek tot rechterlijk goedkeuring moet worden ingediend bij de rechtbank waar de stichting statutair is gevestigd.

Om toegang te krijgen tot deze pagina, moet u een abonnement nemen.